Kallelse till årsmöte

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte för verksamhetsåret 2010, mötet äger rum onsdagen den 27e april i simklubben Neptuns lokaler på Götgatan 107. Kallelser kommer även att delas ut i brevlådor.

Mötet inleds med att en representant från WMP Balkong presenterar balkongprojektet. Därefter sker årsmötesförhandlingarna.

Dagordning:

 1. Godkännande av dagordningen
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisorns berättelse
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om resultatdisposition
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommandeverksamhetsår
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 17. Avslut

Eventuella ärenden/motioner som skall avhandlas på årsmötet skall skriftligen vara styrelsentillhanda senast måndag 18/4 och läggas i Leif Anderssons brevinkast (4 tr) eller mailas till styrelsen@nyaplogen12.se. Årsredovisningen kommer att distribueras ut i medlemmarnasbrevinkast innan mötet.

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Du kan lämna en kommentar eller en trackback från din egen sida.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.