De senaste inläggen

Kallelse till årsmöte

Välkommen till årsmöte för verksamhetsåret 2023 i Brf Nya Plogen 12.
Torsdag 23 maj kl. 18.00 på vår utegård.

OBS! Ta med egna stolar att sitta på. I händelse av regnväder så flyttar vi ner i garaget. Eventuellt byte till garaget meddelas på anslagstavlan senast på mötesdagen.

Årsredovisningen publiceras här på hemsidan innan mötet. Till skillnad från tidigare år så trycker vi endast upp ett fåtal ex som vi tar med till mötet. Om någon önskar årsredovisningen på papper, maila styrelsen så lämnar vi i brevinkastet. Medtag årsredovisning och dagordning till mötet.

Dagordning:
1. Mötets öppnande.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Val av stämmoordförande.
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9. Föredragning av revisorns berättelse.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
14.Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisorer och revisorssuppleant.
16. Val av valberedning.
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
18. Avslutning.

Eventuella ärenden/motioner som skall avhandlas på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast torsdag 16 maj. Läggs i Leif Anderssons brevinkast, 4 tr eller mejlas till styrelsen@nyaplogen12.se

Vi hoppas att vi blir många på årsmötet! Vi är en liten förening med 31 lägenheter och det är inte bra med lågt deltagarantal då verksamhetsåret ska godkännas, ansvarsfrihet lämnas och personval till styrelsen skall göras.

Årsmötet är viktigt och handlar om föreningens skötsel, drift, ekonomi mm. Mötet är också ett utmärkt tillfälle att träffas tillsammans för att diskutera föreningens angelägenheter och ställa frågor. Det är dessutom trevligt få ett ansikte på och lära känna nya och gamla medlemmar lite mer.

Nyhetsbrev mars 2024

Årsmöte 23 maj
Välkommen på föreningens årsmöte torsdagen den 23 maj kl 18.00. Kallelse och övriga handlingar presenteras framöver i enlighet med vad som sägs i stadgarna. Det är viktigt med din närvaro så boka in kvällen i din kalender!

Förråd uthyres
Föreningen har ett mindre förråd på ca 2 kvadratmeter i källaren som blir ledigt, med möjlighet att hyra from 1 april. Vänligen kontakta leif.andersson@nyaplogen12.se eller på 070-570 33 14 för mer information. Först till kvarn gäller!

Cykelrensning
Det finns några mer eller mindre obrukbara och trasiga cyklar som inte används. De upptar plats och gör det trångt på vår gård. Därför kommer vi genomföra en cykelrensning. Samtliga cyklar kommer att märkas med ett rödvitt plastband. Ta bort plastbandet från din cykel om den ska behållas före den 1 maj. De cyklar som sedan har plastbandet kvar anses obrukbara eller saknar ägare och kommer att tas bort och ställas i ett hörn på innergården. Där kommer de att förvaras i två månader. Därefter kommer de att skänkas bort till välgörande ändamål eller kastas.

OBS!
Cyklar som används ska ställas i ”cykelhuset” på gården eller i cykelställen vid sidan om detta. Cyklar får inte ställas mot staketet på gården eller parkeras på framsidan av huset mot räcket, där de dessutom lätt kan stjälas, vilket hänt tidigare.

Protokoll från årsmötet 25 maj 2023

Vi i styrelsen vill tacka alla medlemmar som närvarade på årsmötet på innergården och samtidigt också önska alla medlemmar en fin sommar.

Här finner ni årsmötesprotokollet underskrivet och justerat.

Påminnelse om årsmötet + Årsredovisningen

Vi skulle vilja påminna om årsmötet torsdagen 25 maj kl. 18.00 på vår utegård i samband med att vi nu här också publicerar årsredovisningen för 2022.

Årsmötet är viktigt för oss alla i föreningen och handlar om föreningens skötsel, drift, ekonomi mm.

Vi ser fram emot att träffas, hjärtligt välkommen!
// Styrelsen

Sortering av matavfall!

Nu börjar vi med sorteringen av matavfall som vi enligt lag ska göra i Stockholms innerstad. Vi har byggt om vår sopstation så att matavfallet kastas i luckan närmast porten sett, märkt med grönvit skylt matavfall. Andra sopor kastas i luckan närmast nerfarten till garaget.

Det är absolut förbjudet att blanda sopor – då sker ingen tömning och föreningen drabbas dessutom av extra kostnader.

Ni får ett ”start-kit” bestående av påshållare, matavfallspåsar, vaskskrapa och informationsfolder.

Läs igenom foldern så får ni tips om vad och hur ni ska sortera.

Samla på er bruna påsar för grönsaker/frukt som finns i livsmedelsbutikerna så att ni har påsar – OBS! Inga plastpåsar!

Viktigt!
Följ instruktionerna hur man går till väga, stäng påsen och se till att den hamnar ner i kärlet så att inget matavfall ramlar ur.

Nu har vi mindre kapacitet för övriga sopor. Sortera även dessa så gott ni kan och kasta i miljöstationen på Bjurholmsgatan på andra sidan parken. Inte i vårt grovsoprum. 

Vi hoppas att detta kommer att fungera på ett mycket bra sätt och när vi är riktigt duktiga så spar vi pengar samtidigt som vi värnar miljön!

Vid frågor hör gärna av er till styrelsen!

Vänliga hälsningar! Styrelsen Brf Nya Plogen 12

P.S. Välkomna till årsmöte torsdag 25 maj kl. 18.00

Kallelse till årsmöte Brf Nya Plogen 12

Välkommen till årsmöte för verksamhetsåret 2022 i Brf Nya Plogen 12.

Torsdag 25 maj kl. 18.00 på vår utegård.
 
OBS! Ta med egna stolar att sitta på. I händelse av regnväder så flyttar vi ner i garaget. Eventuellt byte till garaget meddelas på anslagstavlan senast på mötesdagen.
 
Årsredovisningen finner ni här. Liksom tidigare så trycker vi endast upp ett fåtal ex som vi tar med till mötet. Om någon önskar årsredovisningen på papper så mejla styrelsen så lämnar vi i brevinkastet. Medtag årsredovisning och dagordning till mötet.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Avslutning

Eventuella ärenden/motioner som skall avhandlas på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast torsdag 18 maj. Läggs i Leif Anderssons brevinkast, 4 tr eller mejlas till styrelsen@nyaplogen12.se 
 
Vi hoppas att vi blir många på årsmötet! Vi är en liten förening med 31 lägenheter och det är inte bra med lågt deltagarantal då verksamhetsåret ska godkännas, ansvarsfrihet lämnas och personval till styrelsen skall göras.
 
Årsmötet är viktigt och handlar om föreningens skötsel, drift, ekonomi mm.
 
Mötet är också ett utmärkt tillfälle att träffas tillsammans för att diskutera föreningens angelägenheter och ställa frågor. Det är dessutom trevligt få ett ansikte på och lära känna nya och gamla medlemmar lite mer.  
 
Vi ser fram emot att träffas, hjärtligt välkommen!
// Styrelsen

Nyhetsbrev mars 2023

AVGIFTSHÖJNING
Med anledning av det rådande konjunkturläget som för alla innebär ökade kostnader så är vi tyvärr tvungna att höja avgiften till föreningen. För vår del beror det på främst på en förväntad kraftigt ökad räntekostnad i samband med omläggningen av föreningens stora lån på 4,8 mkr som sker i april (nuvarande ränta 0,95 %). Förutom detta så har också fjärrvärmekostnaden ökat med 8 % sedan årsskiftet som tidigare meddelats. Dessutom driver Inflationen också upp andra förvaltningskostnader. Styrelsen har beslutat, i samråd med vår ekonomiska förvaltare Mediator, att avgiften kommer att höjas med 10 % from april månad. Det är första gången avgiftshöjning sker i föreningen historia sedan ombildningen 2006.

När det gäller föreningens gemensamma el (trapphus, tvättstuga, källare mm) så finns det sedan 1/1 2022 ett upphandlat elavtal med Bodens Energi. Vi betalar 40 öre/kwh och avtalet gäller tom 30/12 2024. Ökade elkostnader påverkar oss därför inte för tillfället.

SORTERING AV MATAVFALL
Som tidigare meddelats så inför kommunen obligatorisk avfallssortering from 1/1 2023. Vi blev meddelade att en försening har skett men detta ska ske snarast möjligt under våren. Vi tvingas därför modifiera vår sopstation för att det nya mindre kärlet ska passa på ett bra sätt utan att sopor hamnar utanför i sopskåpet. Matavfallet kommer att sorteras i ett fack och vi behåller det andra för andra sopor med förhoppning om att det ska fungera väl. Föreningen får leverans av nytt sopkärl, start-kit innehållande hållare samt avfallspåsar mm för utdelning till medlemmarna. Mer information kommer i samband med att vi genomför förändringen. Läs mer om matavfallssortering på www.svoa.se

Viktigt! Vi behöver vara mycket noga med att sortera sopor enligt de instruktioner som ges. Kastas sopor på ett felaktigt sätt så töms inte sopskåpet med allt vad det innebär! Vi tar också tillfället i akt att påminna om att ni alltid använder den kommunala sopstationen på Bjurholmsgatan (på andra sidan parken) för därför avsedd hantering av kartonger, plast, tidningar, metall och glas.

I föreningens grovsoprum (där vi betalar för tömningen) är det inte tillåtet att slänga ovan nämnda saker. Ej heller färgburkar, lösningsmedel, byggmaterial och väldigt tunga och stora saker. I samband med in- och utträde i föreningen är det inte tillåtet att där slänga t ex möbler mm otympliga saker. Elsopor sorteras separat i det mindre kärlet till höger. Felaktiga saker som slängs i grovsoprummet töms inte av vår leverantör utan får forslas bort separat på föreningens bekostnad!

ÅRSMÖTE
Föreningens årsmöte är bestämt till torsdag den 25 maj kl. 18.00 så boka in kvällen! Kallelse och handlingar kommer enligt vad som sägs i stadgarna.

STORT TACK!
Vi vill gärna rikta ett tack till er för att ni håller dörren till innergården stängd samt också svängdörrarna i porten stängda, det bidrar till lägre uppvärmningskostnader!

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Nyhetsbrev december 2022

Hej!
Först och främst vill vi hälsa våra nya medlemmar välkomna till vår förening och vi hoppas att ni kommer att trivas i fastigheten!

ÖKADE KOSTNADER FÖR FJÄRRVÄRMEN
From 1 januari höjer Fortum fjärrvärmekostnaden med 8%.Viktigt att vi alla försöker tänka på att vara noga med att hålla dörrarna till gatan och gården stängda. Vi ber er också att hålla ”svängdörrarna” ner till porten stängda.

FOG & FÖNSTER
Fönstermålningen inåt gården är i dagarna klar för er som varit berörda av den.

OVK
Arbete med ventilationen återstår för några medlemmar. Förhoppningen är att detta kan blir klart senast under januari månad så att vi kan få hela fastigheten godkänd. Vi brukar också ta tillfället i akt att inför julen påminna om några saker som givetvis gäller oss alla.

TÄNK PÅ ATT SLÄCKA DE LEVANDE LJUSEN
Det är mysigt med levande ljus men glöm inte släcka dem när du går ut eller till sängs. Kontrollera också att din brandvarnare fungerar som den ska. Samtliga lägenheter ska ha en fungerande brandvarnare. Om du inte har någon meddela styrelsen snarast så skaffar vi en till dig.

GLÖM INTE SKOTTA BALKONGEN
Vi påminner er om att skotta av era balkonger om det kommer snö, så att tyngden minskar. Ni som också har lagt ut trägolv eller liknande på balkongen behöver tänka på att ibland ta bort det och göra rent under. Det samlas lätt smuts som gör att vatten inte rinner bort som det ska vilket kan orsaka skador i betongen. Har man balkong så är det eget ansvar som gäller.

TILLSAMMANS!
Genom bostadsrättsföreningen äger vi fastigheten tillsammans. Låt oss därför gemensamt hjälpas åt att hålla ordning och se om vårt hus på bästa sätt.

God jul & Gott nytt år önskar styrelsen!

Information från styrelsen

OVK – VENTILATION
I de sista lägenheterna som återstår att åtgärda kommer arbetet att påbörjas med start den 7 november. Var och en kommer inom kort att bli kontaktad av TEBE Vent för att bestämma datum. Enligt tidigare meddelande så står föreningen för kostnaden av rengöring av kanalerna, övrigt som behöver åtgärdas för en godkänd ventilation står respektive medlem för. Arbetskostnaden faktureras mot ROT-avdrag.

FÖNSTERMÅLNING
Enligt vad som gäller i föreningens underhållsplan så ska fönsterna i lägenheterna inåt gården renoveras/målas. Styrelsen har upphandlat en entreprenör Fog & Fönster. Planerad start sker i vecka 46, den 14 november. Arbetet kommer att pågå i ca 4–5 veckor beroende på vad som behöver göras i respektive lägenhet. Föreningen står för kostnaden av ytterbågen och respektive medlem står för kostnaden av innerbåge samt fönstersmyg mm, ROT-avdrag gäller. (Balkongdörrar är inte i behov av renovering).
Arbetet kommer att aviseras ett par veckor innan start och ytterligare information om det praktiska, åtkomst/nyckelhantering mm kommer att ges i samband med detta från vår entreprenör.

SORTERING AV MATAVFALL
Från och med 1 januari 2023 är det lag på att matavfalls-sopor ska sorteras. Det innebär att var och en behöver sortera dessa i speciella påsar som kastas separat. Styrelsen återkommer med ytterligare information om detta framöver.

ELKOSTNADER – UPPMANING!
Kostnader för el och värme har som bekant stigit kraftigt. Styrelsen uppmanar alla till återhållsamhet när det gäller den gemensamma förbrukningen av el och värme. Tänk på att hålla belysningen släckt i källare och tvättstuga. Håll portdörr, dörr till gården samt svängdörrarna stängda. 

Vi behöver alla hjälpas åt så att vi kan hålla kostnaderna nere för att slippa höja avgifterna!

Vid eventuella frågor hör gärna av er!

Med vänliga hälsningar // Styrelsen

Till våra medlemmar i Brf Nya Plogen 12

Hej kära medlemmar!

Ventilationen
Etapp 1 gällande ventilationsarbetet är som bekant avklarat. Vi hade en målsättning att hitta en lämplig partner för att innan sommaren utföra arbeten i resterande lägenheter under Etapp 2.

Tyvärr har det dragit ut på tiden men nu har vi hittat ett företag, TEBE VENT, som vi anlitat för uppdraget.
Vi planerar att arbetet ska komma i gång under senare delen av augusti. Vi kommer att kontakta var och en av de berörda med ytterligare information om hur detta ska ske.

För er som undrar över något gällande detta så vänligen kontakta Leif Andersson, kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida samt nere på anslagstavlan i porten.

Övrigt
Är det något som ni funderar över, vill fråga om eller om något inträffar så är ni givetvis välkomna att kontakta oss i styrelsen.

Vi önskar er alla en trevlig och solig sommar!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen
Nya Plogen 12