Kallelse till årsmöte Brf Nya Plogen 12

Du kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2017 i Brf Nya Plogen 12, tisdag 22 maj kl. 19.00 i simklubben Neptuns klubblokal, Götgatan 107.  OBS! Använd ringklocka/porttelefon.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
  Före den 30 juni i år måste föreningen påbörja arbetet med att ändra stadgarna enligt lagen om ekonomiska föreningar som började gälla från 1 juli 2016. Styrelsen har beslutat att lägga fram ett förslag till årsmötet att i sin helhet anta Bostadsrätternas mönsterstadgar. Dessa innehåller lagändringarna (se information på baksidan) och andra rekommenderade uppdateringar som ägt rum sedan föreningens nuvarande stadgar antogs vid föreningens bildande 2006. Förslag på de nya stadgarna finns här: Stadgar Nya Plogen 12 2018 och kommer tillsammans med årsredovisningen delas ut i brevinkasten i god tid innan årsmötet.  
 18. Avslutning

Eventuella ärenden/motioner som skall avhandlas på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast måndag 14 maj. Läggs i Leif Anderssons brevinkast, 4 tr eller mejlas till styrelsen@nyaplogen12.se.  

Hjärtligt välkommen! // Styrelsen

Information om stadgeändring från Bostadsrätterna från 4 april 2018.

Före den 30 juni i år behöver alla bostadsrättsföreningar ha påbörjat ändringarna av sina stadgar för att anpassa dem till lagändringarna som trädde i kraft den 1 juli 2016. Det betyder alltså att föreningen måste ha hållit den första föreningsstämman då stadgeändringen stod på dagordningen senast den 30 juni.

Lagändringarna innebär bland annat att revisorerna ska få årsredovisningen senast sex veckor före föreningsstämman och att revisionsberättelsen ska vara klar tre veckor före stämman.  Medlemsförteckningen måste numera innehålla datumet för en medlems inträde och utträde i föreningen.

Vidare ska kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman. Eftersom det enligt lagen kan bestämmas i stadgarna att kallelse får utfärdas senare, dock senast två veckor före föreningsstämman, har Bostadsrätterna ändrat i sina mönsterstadgar. I dem står nu att kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Om det i en förenings stadgar finns bestämmelser som strider mot den nya lagen ska styrelsen till en föreningsstämma som hålls senast 30 juni 2018 lägga fram förslag till ändring av stadgarna. De äldre bestämmelserna blev i och med ikraftträdandet ogiltiga men de ska även rensas ut ur stadgarna.

Beslut om ändring av stadgar fattas av medlemmarna på föreningsstämmor. För att en stämma ska kunna ändra stadgarna krävs att stadgeändringen tydligt anges i kallelsen till stämman. Det lämpligaste är att lägga med förslaget till ändring till kallelsen så att inga tveksamheter uppstår.

Om alla medlemmar kommer till stämman eller lämnar fullmakt och alla är helt eniga om att göra ändringen räcker det med ett beslut. Om inte så är fallet så behöver medlemmarna besluta om stadgeändring på två stämmor, som måste ligga efter varandra.

Styrelsen får inte kalla till den andra stämman förrän den första stämman har ägt rum, så att styrelsen i kallelsen kan ange vilket beslut den första stämman har fattat. På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändringsförslaget. På den andra stämman ska minst 2/3 rösta för ändringen.

Det måste vara exakt samma beslut som fattas på de båda stämmorna. Alltså får inga ändringar göras mellan stämmorna. Vissa typer av stadgeändringar kräver extra stor majoritet som till exempel att ändra grunderna för hur årsavgiften ska fördelas. Då krävs 3/4 av rösterna på den andra stämman.

Ändringen ska sedan anmälas till Bolagsverket för registrering. 

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Du kan lämna en kommentar eller en trackback från din egen sida.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.