Kallelse till årsmöte

Välkommen till årsmöte för verksamhetsåret 2023 i Brf Nya Plogen 12.
Torsdag 23 maj kl. 18.00 på vår utegård.

OBS! Ta med egna stolar att sitta på. I händelse av regnväder så flyttar vi ner i garaget. Eventuellt byte till garaget meddelas på anslagstavlan senast på mötesdagen.

Årsredovisningen publiceras här på hemsidan innan mötet. Till skillnad från tidigare år så trycker vi endast upp ett fåtal ex som vi tar med till mötet. Om någon önskar årsredovisningen på papper, maila styrelsen så lämnar vi i brevinkastet. Medtag årsredovisning och dagordning till mötet.

Dagordning:
1. Mötets öppnande.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Val av stämmoordförande.
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9. Föredragning av revisorns berättelse.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
14.Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisorer och revisorssuppleant.
16. Val av valberedning.
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
18. Avslutning.

Eventuella ärenden/motioner som skall avhandlas på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast torsdag 16 maj. Läggs i Leif Anderssons brevinkast, 4 tr eller mejlas till styrelsen@nyaplogen12.se

Vi hoppas att vi blir många på årsmötet! Vi är en liten förening med 31 lägenheter och det är inte bra med lågt deltagarantal då verksamhetsåret ska godkännas, ansvarsfrihet lämnas och personval till styrelsen skall göras.

Årsmötet är viktigt och handlar om föreningens skötsel, drift, ekonomi mm. Mötet är också ett utmärkt tillfälle att träffas tillsammans för att diskutera föreningens angelägenheter och ställa frågor. Det är dessutom trevligt få ett ansikte på och lära känna nya och gamla medlemmar lite mer.

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Du kan lämna en kommentar eller en trackback från din egen sida.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.