Kallelse till årsmöte Brf Nya Plogen 12

Du hälsas härmed välkommen till årsmöte för verksamhetsåret 2018 i Brf Nya Plogen 12 torsdag 9 maj kl. 19.00i simklubben Neptuns klubblokal, Götgatan 107. 
OBS! Använd ringklocka/porttelefon.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Avslutning

Årsredovisningen kommer att läggas upp på hemsidan, www.nyaplogen12.seoch delas ut i brevinkasten i god tid innan mötet. 

Eventuella ärenden/motioner som skall avhandlas på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast torsdag 2 maj.Läggs i Leif Anderssons brevinkast, 4 tr eller mejlas till styrelsen@nyaplogen12.se.  

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen

P.S. Det vore trevligt och önskvärt om fler kommer till årsmötet. Förra året var endast 6 av 30 röstberättigade medlemmar representerade, varav 4 i styrelsen. Det är naturligtvis inte bra!

Mötet är viktigt och handlar om föreningens ekonomi, att kunna godkänna verksamheten, göra personval till styrelsen mm. Det är också en utmärkt möjlighet att träffas för att komma med idéer/önskemål, ställa frågor och diskutera föreningens angelägenheter.  

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Du kan lämna en kommentar eller en trackback från din egen sida.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.