De senaste inläggen

Årsmöte Brf Nya Plogen 12, tisdag 17 maj

Föreningen kommer att hålla årsmöte för verksamhetsåret 2021, tisdag 17 maj kl. 19.00 och vi ber er därför boka in kvällen. Mötet kommer hållas på innergården, som vid de senaste årens årsmöten.

Vi ser fram emot stor uppslutning. Årsmötet är ett viktigt tillfälle då vi alla kan träffas för att diskutera verksamheten och framföra synpunkter.

Separat kallelse med dagordning läggs i ert brevinkast, läggs ut på hemsidan och anslås på tavlan i porten senast 14 dagar innan mötet. Eventuella motioner/ärenden skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 9 maj för att de skall behandlas på mötet. Mejla på styrelsen@nyaplogen12.se eller lägg i Leif Anderssons brevinkast, 4tr.
Har ni frågor är ni givetvis alltid välkomna att höra av er till någon av oss i styrelsen.

Hjärtligt välkomna! // Styrelsen

Viktigt – Ventilationsarbeten efter OVK-besiktning!

Efter OVK-kontrollen så visade det sig att de flesta lägenheterna är i behov av åtgärder för att, enligt lag, alla lägenheter ska ha uppmätta mätvärden för godkänd ventilation. En god ventilationen är viktig, inte bara för inomhusmiljön, utan även för att motverka så att inte fuktskador uppstår. 

För att få bästa möjliga samordning och hålla ner kostnader så har styrelsen gjort en upphandling av leverantör när det gäller service och rengöring av fläktar och kanaler. Arbetet kommer att utföras av Gunnar Hoffman, CBB Fastighetsteknik AB.

Arbetet kommer att ske i etapper och vi börjar med de lägenheter där OVK-besiktning har kunnat genomföras och där fläkt och ventil varit åtkomlig för inspektion. De lägenheter som är ombyggda och fläkten ej varit åtkomlig för inspektion mm kommer vi att återkomma till för utredning och ta i en andra etapp.

Enligt våra stadgar så ankommer det på föreningen att ansvara för rengöring av kanalerna och medlemmen ansvarar för fläkten. Våra Essventaggregat är installerade 2001-02 och är i stort behov av rengöring och service där lager och kondensator behöver bytas ut. 

Kostnaden per lägenhet i etapp 1 uppgår till 1.850:- exkl moms i vilket följande ingår;
Rengöring av ventilation (kanal/ventil) från bad/dusch (vägg i vägg kök) till Essventaggregat i kök. Rengöring av ventilation i kök (avluften). Rengöring av aggregathus samt turbinhjul tillhörande Essventaggregat. Byte av lager samt kondensator. Injustering av flöden enligt projekterat, dusch 15L/s kök grund 10L/s. Bilersättning ingår.
Av kostnaden ovan avgår 550:- exkl moms vilket utgör rengöring av kanaler. 

CBB fakturerar föreningen för utfört arbete och varje medlem debiteras 1.300:- exkl moms via föreningen. Visar det sig att något ytterligare än ovanstående behöver utföras så meddelas det lägenhetsinnehavaren för godkännande av kostnad och åtgärd senare. 

Arbetena kommer att utföras under tisdagar till torsdagar. Avisering sker via lapp i brevinkastet med besked om vilken dag som din lägenhet kommer besökas. Ingen tidsbokning kan ske. Är man inte hemma så måste nyckel lämnas enligt vad som står i aviseringen. Om tillträde till lägenheten inte ges enligt vad som aviserats så debiteras arbetskostnad och arbetet utförs senare mot tillkommande kostnad enl löpande räkning.

Start etapp 1 sker tisdag 22/2, avisering görs vartefter med ca en veckas framförhållning. Etapp 2 aviseras senare med ca en veckas framförhållning. 

Vi uppmanar alla att se till att vår entreprenör kan få tillträde enligt vad som planeras. Tidpunkt behöver ni bekräfta enligt utdelad aviseringslapp så att tillträde kan ske. 

Vid frågor kontakta snarast leif.andersson@nyaplogen12.se eller på 070-570 33 14.

Vänliga hälsningar, 
Styrelsen Nya Plogen 12

Nyhetsbrev december 2021

Hej!

Först och främst vill vi hälsa våra nya medlemmar välkomna till vår förening och vi hoppas att ni kommer att trivas i fastigheten!
Ett mycket speciellt år, även i år, är snart till ända och vi hoppas att alla kan fira jul och nyår på ett bra sätt trots de omständigheter som råder.Vi vill börja nyhetsbrevet med att meddela status angående OVK-besiktningen:

OVK-BESIKTNINGEN
Den 23–24 november gjordes det en ventilationskontroll (OVK) i fastigheten. Styrelsen har fått protokollet från denna och vi har dessutom haft ett uppföljningsmöte med teknikern som utförde kontrollen. Protokollet visar att många lägenheter har brister när det gäller ventilationen (gemensam för kök och badrum) där godkända mätvärden ej uppnåtts. I några fall har mätning inte kunnat utföras då åtkomst till fläktdonet inte varit möjligt pga ombyggnation. Ni som har förbyggt fläktdon uppmanas kontakta Leif Andersson snarast. Eftersom bristerna är av olika slag och berör många lägenheter så behöver styrelsen tillsammans med utvald entreprenör ta ett helhetsgrepp på detta. Vi hoppas så snart som möjligt kunna återkomma med en plan på lämpliga åtgärder. Vid ev frågor vänligen hör av er till leif.andersson@nyaplogen12.se eller på 070-570 33 14.

Vi brukar också ta tillfället i akt att inför julen påminna om några saker som givetvis gäller oss alla.

TÄNK PÅ ATT SLÄCKA DE LEVANDE LJUSEN
Det är mysigt med levande ljus men glöm inte släcka dem när du går ut eller till sängs. Kontrollera också att din brandvarnare fungerar som den ska. Samtliga lägenheter ska ha en fungerande brandvarnare. Om du inte har någon meddela styrelsen snarast så skaffar vi en till dig.

GLÖM INTE SKOTTA BALKONGEN
Vi påminner er om att skotta av era balkonger om det kommer snö, så att tyngden minskar. Ni som också har lagt ut trägolv eller liknande på balkongen behöver tänka på att ibland ta bort det och göra rent under. Det samlas lätt smuts som gör att vatten inte rinner bort som det ska vilket kan orsaka skador i betongen. Har man balkong så är det eget ansvar som gäller.

HÅLL DÖRRARNA STÄNGDA
Dörren mot gatan samt dörren mot gården ska hållas stängda under den kalla årstiden. Dels för att minska värmespillet men också för att inte låta obehöriga ta sig in i fastigheten. Se till att ytterporten stängs ordentligt efter er.

TILLSAMMANS!
Genom bostadsrättsföreningen äger vi fastigheten tillsammans. Låt oss därför gemensamt hjälpas åt att hålla ordning och se om vårt hus på bästa sätt.

God Jul & Gott Nytt År
// Styrelsen

Nyhetsbrev oktober/november 2021

Föreningen har pga pandemin tvingats skjuta på visst underhåll som kräver tillträde till lägenheterna. Det gäller spolning av fastighetens avloppsstammar, OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och radonmätning. Åtgärderna ska genomföras inom kort vilket kräver tillträde till lägenheterna.


Stamspolning 15–17 november
Gäller lägenheternas samtliga stammar som högtrycksspolas; dvs toalett, dusch- och köksavlopp. Arbetet kommer att på börjas kl 08.00 och ske under dagen. Vilken dag som gäller just dina avloppsstammar kommer att meddelas när avisering sker senare, preliminärt i veckan före.

OVK 23 november
Ventilationen i lägenheterna är sammanhängande för kök och badrum. Kontrollen avser att mäta luftflödena så att lägenheterna har godkänd ventilation.

Radonmätning
Denna åtgärd ska genomföras under perioden november–mars och pågå under två månader. Det ska utföras i en lägenhet per våningsplan och kräver således inta allas medverkan. Styrelsen kontaktar vederbörande där en ”mätpuck” för detta ändamål ska placeras.

Energideklaration
Detta ska göras enligt lag (likaså som med OVK och radonmätning). Det kräver inte mer medverkan från er än att man behöver uppgifter från protokollet efter OVK:n.

Vi ber er reservera dessa datum i er kalender.
Det är mycket viktigt att våra anlitade firmor får tillträde till samtliga lägenheter dessa datum. Om man inte kan vara hemma under dagen så lämnas nycklar på morgonen enligt den avisering som kommer att göras. Kan man inte närvara och inte vill lämna ifrån sig nycklar till firmorna så är det lämpligt att be en granne hjälpa till eller meddela oss i styrelsen så ska vi vara behjälpliga i möjligaste mån.

Om tillträde inte ges de aktuella datumen så måste ny tid bokas och den merkostnad som då uppstår får respektive lägenhetsinnehavare ta.

Det är alltså mycket viktigt att vi på ett smidigt sätt kan utföra åtgärderna på de aktuella datumen. Vi förväntar oss att ni är behjälpliga. Övrig information om vad som krävs kommer att meddelas senare.

Arbetet som ska utföras gäller även de som hyr ut i andra hand. Om överlåtelser sker runt dessa datum så vänligen meddela de nya som ska flytta in.

Vid eventuella frågor kontakta: leif.andersson@nyaplogen12.se , 070-570 33 14.

Protokoll från årsmötet

Vi i styrelsen vill tacka alla medlemmar som närvarade på årsmötet på innergården och samtidigt också önska alla medlemmar en fin sommar.

Här finner ni årsmötesprotokollet underskrivet och justerat.

Kallelse till årsmöte Brf Nya Plogen 12

Välkommen till årsmöte för verksamhetsåret 2020 i Brf Nya Plogen 12. 

tisdag 1 juni kl. 19.00, på vår utegård

OBS! Ta gärna med egna stolar att sitta på. I händelse av regnväder så flyttar vi ner i garaget. Eventuellt byte till garaget meddelas på anslagstavlan senast på mötesdagen.

Årsredovisningen finns här: Årsredovisning_2020
Medtag gärna årsredovisning och dagordning till mötet. Till skillnad från tidigare år så trycker vi endast upp ett fåtal ex som vi tar med till mötet. 

Om någon önskar årsredovisningen på papper, mejla styrelsen så lämnar vi i brevinkastet. Medtag gärna årsredovisning och dagordning till mötet.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val av stämmoordförande.
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisorns berättelse.
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 16. Val av valberedning.
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
 18. Avslutning.

Eventuella ärenden/motioner som skall avhandlas på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast måndag 24 maj. Läggs i Leif Anderssons brevinkast, 4 tr eller mejlas till styrelsen@nyaplogen12.se.  

Uppslutningen var bra förra året och vi hoppas på det samma i år. 

Vi är en liten förening med 31 lägenheter och det är inte bra med lågt deltagarantal då verksamhetsåret ska godkännas, ansvarsfrihet lämnas och personval till styrelsen skall göras.

Årsmötet är viktigt och handlar om föreningens skötsel, drift, ekonomi mm. 

Mötet är också ett utmärkt tillfälle att träffas tillsammans för att diskutera föreningens angelägenheter och ställa frågor. Det är dessutom trevligt få ett ansikte på och lära känna nya och gamla medlemmar lite mer.  

Vi ser fram emot att träffas, hjärtligt välkommen!
// Styrelsen

Nytt datum för Årsmötet!

Hej,
Styrelsen vill härmed meddela om att årsmötet måste flyttas till nytt datum samt ny tid. Mötet kommer fortfarande att ske på innergården som planerat.

Nytt datum är tisdag 1 juni kl. 19.00.

Vi ber er vänligen att boka in kvällen. Kallelse med dagordning och årsredovisning skickas ut innan mötet enligt stadgarna.

Ni är alltid välkomna att höra av er till någon av oss i styrelsen om ni har frågor eller undrar över något.

Nyhetsbrev mars 2021

BYTE AV PORTKOD
En av våra medlemmar påpekade nyligen för styrelsen att en obehörig person ryckte i vederbörandes handtag till lägenheten. Vid omedelbar kontroll genom kikhålet i dörren så gjordes det även på ett par närliggande dörrar. Vi uppmanar er därför att för säkerhets skull ha era dörrar låsta även när ni är hemma. Se till att portdörren alltid går i lås och tänk på att inte släppa in obehöriga i vår fastighet. Fråga okända vem de ska besöka.(Vissa kan utge sig för att vara t ex hantverkare men har tyvärr andra syften).

På förekommen anledning så kommer vi att byta portkod, som kommer att gälla från och med torsdag den 11 mars. Information om portkod delas ut separat i brevinkasten.

ÅRSMÖTE
Ber er att boka in datum för föreningens årsmöte. Det äger rum torsdagen den 3 juni kl. 18.00 på vår innergård. Kallelse och årsmöteshandlingar kommer att distribueras ut till er innan mötet enligt våra stadgar. Handlingarna kommer också att läggas ut på föreningens hemsida www.nyaplogen12.se

Nu ser vi fram emot våren och förhoppningsvis bättre tider!

Nyhetsbrev december 2020

Hej!

Först och främst vill vi hälsa våra nya medlemmar välkomna till vår förening och vi hoppas att ni kommer att trivas i fastigheten!
Ett mycket speciellt år är snart till ända och vi hoppas att alla kan fira jul och nyår på ett bra sätt trots de omständigheter som råder.

Vi brukar ta tillfället i akt att inför julen påminna om några saker som givetvis gäller oss alla.

TÄNK PÅ ATT SLÄCKA DE LEVANDE LJUSEN
Det är mysigt med levande ljus men glöm inte släcka dem när du går ut eller till sängs. Kontrollera också att din brandvarnare fungerar som den ska. Samtliga lägenheter ska ha en fungerande brandvarnare. Om du inte har någon meddela styrelsen snarast så skaffar vi en till dig.

GLÖM INTE SKOTTA BALKONGEN
Vi påminner er om att skotta av era balkonger om det kommer snö, så att tyngden minskar. Ni som också har lagt ut trägolv eller liknande på balkongen behöver tänka på att ibland ta bort det och göra rent under. Det samlas lätt smuts som gör att vatten inte rinner bort som det ska vilket kan orsaka skador i betongen. Har man balkong så är det eget ansvar som gäller.

HÅLL DÖRRARNA STÄNGDA
Dörren mot gatan samt dörren mot gården ska hållas stängda under den kalla årstiden. Dels för att minska värmespillet men också för att inte låta obehöriga ta sig in i fastigheten. Se till att ytterporten stängs ordentligt efter er.

GROVSOPRUMMETS A OCH O
I vårt grovsoprum sorterar vi våra grovsopor (ej byggavfall, färg och kemikalier) i kärlen efter anvisningarna. Ett kärl är endast avsett för elskrot! Tänk på att dela upp och stuva ner skräp så gott det går. Använd i första hand återvinningsstationen på Bjurholmsgatan om ni har möjlighet.

TVÄTTA MED GLÄDJE
Tyvärr är det väldigt ofta smutsigt, ostädat och ibland kvarglömda kläder i tvättstugan. Det är upp till var och en att städa efter sig. Vänligen följ våra anvisningar och regler som gäller för tvättstugan. Det är alltid trevligare att få börja tvättiden med en ren och fin tvättstuga!

TILLSAMMANS!
Genom bostadsrättsföreningen äger vi fastigheten tillsammans. Låt oss därför gemensamt hjälpas åt att hålla ordning och se om vårt hus på bästa sätt.

FRÅGOR – SYNPUNKTER
Om det finns frågor eller synpunkter så är alla välkomna att höra av sig till någon av oss i styrelsen.

Nyhetsbrev juni 2020

Hej!

Hoppas att ni alla mår bra och haft en skön midsommar!

Årsmötet
Tack för senast alla ni som hade möjlighet att medverka på årsmötet. Totalt 16 personer närvarade och det var roligt att så många hade möjlighet att komma under rådande omständigheter med Corona. Vi hade tur med vädret vilket gjorde att det fungerade bra ute på gården, med lite distans till varandra. Här finner ni årsmötesprotokollet underskrivet och justerat.

Växter på gården
Det finns önskemål om att öka trivseln på vår innergård med hjälp av fler växter. Sara Holmberg har erbjudit sig att starta en ”trädgårdsgrupp” och välkomnar intresserade att anmäla sig till henne på saramirandaholmberg@gmail.com. Ett mycket bra initiativ och det behövs några som hjälps åt – anmäl er till Sara!

Grillning och uteplats
Det finns en grill ute på gården. Var och en får själv ta med tändvätska och grillkol. Tänk på att göra ren grillen efter er så den som kommer efter har en iordninggjord grill. 
Råder eldförbud är det självklart förbjudet att grilla – kolla detta!
Tänk också på att torka av bordet och ställ i ordning, ta hand om egna sopor (kasta ej i tvättstugan), endast fimpar i gula hinken.

Tvättstugan
På förekommen anledning påminner vi om att var och en ska städa och göra fint i tvättstugan efter avslutad tvättning, det är lite si och så med detta tyvärr!

Cykelparkering
Vi parkerar våra cyklar inne på vår gård och inte utanför porten eller efter staketet. Cykelstölder sker så de står mer skyddade på gården. 

Grovsoprum
Använd gärna vårt grovsoprum. Använd kärlen som finns (elsopor separat längst in). Kasta inga mat/pizza-kartonger som avger lukt, färger, lösningsmedel, byggavfall etc. Vi hänvisar glas, metall, plast, kartonger och tidningar till återvinningen på Bjurholmsgatan.

Fortsatt trevlig sommar – ta hand om er!
// Styrelsen