De senaste inläggen

Våra nya stadgar är nu godkända

De nya stadgarna som vi gemensamt har röstat fram har nu blivit godkända hos Bolagsverket och träder därmed i kraft i föreningen från och med 17 december 2018.

Här finns stadgarna samt beskedet från Bolagsverket att läsa:

Protokoll från extrastämma 24 september

Här finns protokollet från extrastämman i trapphuset den 24 september 2018, i PDF-form att ta del av:
Extra_Arsstamma_protokoll_180924

Mötesprotokoll och Årsredovisning från årsstämman 22 maj

Tack till alla som närvarade på årsstämman i SK Neptuns lokaler den 22 maj. Tyvärr saknades 5 röster av 30 för att rösta igenom nya stadgar för föreningen, därav behöver vi genomföra en extra föreningsstämma, mer information kommer angående detta.

Här finner ni protokollet från årets stämma: Årsstämma_protokoll_201805
Årsredovisningen för 2017 finner ni här: Årsredovisning_2017

Kallelse till årsmöte Brf Nya Plogen 12

Du kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2017 i Brf Nya Plogen 12, tisdag 22 maj kl. 19.00 i simklubben Neptuns klubblokal, Götgatan 107.  OBS! Använd ringklocka/porttelefon.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
  Före den 30 juni i år måste föreningen påbörja arbetet med att ändra stadgarna enligt lagen om ekonomiska föreningar som började gälla från 1 juli 2016. Styrelsen har beslutat att lägga fram ett förslag till årsmötet att i sin helhet anta Bostadsrätternas mönsterstadgar. Dessa innehåller lagändringarna (se information på baksidan) och andra rekommenderade uppdateringar som ägt rum sedan föreningens nuvarande stadgar antogs vid föreningens bildande 2006. Förslag på de nya stadgarna finns här: Stadgar Nya Plogen 12 2018 och kommer tillsammans med årsredovisningen delas ut i brevinkasten i god tid innan årsmötet.  
 18. Avslutning

Eventuella ärenden/motioner som skall avhandlas på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast måndag 14 maj. Läggs i Leif Anderssons brevinkast, 4 tr eller mejlas till styrelsen@nyaplogen12.se.  

Hjärtligt välkommen! // Styrelsen

Information om stadgeändring från Bostadsrätterna från 4 april 2018.

Före den 30 juni i år behöver alla bostadsrättsföreningar ha påbörjat ändringarna av sina stadgar för att anpassa dem till lagändringarna som trädde i kraft den 1 juli 2016. Det betyder alltså att föreningen måste ha hållit den första föreningsstämman då stadgeändringen stod på dagordningen senast den 30 juni.

Lagändringarna innebär bland annat att revisorerna ska få årsredovisningen senast sex veckor före föreningsstämman och att revisionsberättelsen ska vara klar tre veckor före stämman.  Medlemsförteckningen måste numera innehålla datumet för en medlems inträde och utträde i föreningen.

Vidare ska kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman. Eftersom det enligt lagen kan bestämmas i stadgarna att kallelse får utfärdas senare, dock senast två veckor före föreningsstämman, har Bostadsrätterna ändrat i sina mönsterstadgar. I dem står nu att kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Om det i en förenings stadgar finns bestämmelser som strider mot den nya lagen ska styrelsen till en föreningsstämma som hålls senast 30 juni 2018 lägga fram förslag till ändring av stadgarna. De äldre bestämmelserna blev i och med ikraftträdandet ogiltiga men de ska även rensas ut ur stadgarna.

Beslut om ändring av stadgar fattas av medlemmarna på föreningsstämmor. För att en stämma ska kunna ändra stadgarna krävs att stadgeändringen tydligt anges i kallelsen till stämman. Det lämpligaste är att lägga med förslaget till ändring till kallelsen så att inga tveksamheter uppstår.

Om alla medlemmar kommer till stämman eller lämnar fullmakt och alla är helt eniga om att göra ändringen räcker det med ett beslut. Om inte så är fallet så behöver medlemmarna besluta om stadgeändring på två stämmor, som måste ligga efter varandra.

Styrelsen får inte kalla till den andra stämman förrän den första stämman har ägt rum, så att styrelsen i kallelsen kan ange vilket beslut den första stämman har fattat. På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändringsförslaget. På den andra stämman ska minst 2/3 rösta för ändringen.

Det måste vara exakt samma beslut som fattas på de båda stämmorna. Alltså får inga ändringar göras mellan stämmorna. Vissa typer av stadgeändringar kräver extra stor majoritet som till exempel att ändra grunderna för hur årsavgiften ska fördelas. Då krävs 3/4 av rösterna på den andra stämman.

Ändringen ska sedan anmälas till Bolagsverket för registrering. 

Nytt datum för årsmötet; tisdag 22 maj

Hej,

Föreningen kommer att hålla årsmöte för verksamhetsåret 2017, tisdag 22 maj kl. 19.00 och vi ber er därför boka in kvällen. Vi återkommer med lokal där mötet äger rum.

Vi ser fram emot stor uppslutning. Årsmötet är ett viktigt tillfälle då vi alla kan träffas för att diskutera verksamheten och framföra synpunkter.

Separat kallelse med dagordning läggs i ert brevinkast, läggs ut på hemsidan och anslås på tavlan i porten senast 14 dagar innan mötet.

Eventuella motioner/ärenden skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 14 maj för att de skall behandlas på mötet. Mejla på styrelsen@nyaplogen12.se eller lägg i Leif Anderssons brevinkast, 4 tr.

Har ni frågor är ni givetvis alltid välkomna att höra av er till någon av oss i styrelsen.

Hjärtligt välkomna! // Styrelsen

Besiktning av fiberinstallation!

Onsdag den 29/11 kl. 11.00 sker en besiktning av arbetena som gjordes i samband med att fiber indragits i våra lägenheter.

Är det någon som har något att ta upp som berör arbetet på insidan av lägenheten så vänligen meddela undertecknad. Ni behöver i så fall vara hemma så att besiktningsmannen kan komma in i lägenheten. Det går också bra att lämna nyckel till mig.

Med vänliga hälsningar,

Leif Andersson
Ordförande
070-570 33 14
leif.andersson@nyaplogen12.se

Information om bredband

Vi har kommit överens med Telenor om att inkoppling kommer att ske den 1 december.

Enligt Telenor får föreningen informationsmaterial (sk GAN-brev) tillsänt sig ca tre veckor innan om hur var och en går vidare för beställning av router mm. Så snart det kommer oss tillhanda så distribuerar vi ut informationen i era brevinkast.

Avgiften för Bredband (250/100) är 165 kr inkl moms/månad och lägenhet. Summan debiteras till föreningen eftersom vi tecknat ett gruppavtal som gäller i fem år. Avgiften för varje lägenhet kommer att debiteras genom vår ekonomiska förvaltare som en separat post i samband med månadsavgiften.

För er som önskar beställa TV/Telefon via Telenor gör detta själva via eget abonnemang.

Vi ser fram emot installationen och hoppas det kommer fungera till allas vår belåtenhet.

Tvättstugan avstängd onsdag 21/6 från 11.00 pga städdag

Onsdag 21/6 på förmiddagen utför vår förvaltare städning i fastigheten. Tvättstugan kommer att vara avstängd från kl 11.00 och framåt.
OBS! Var och en ska förstås efter avslutad tvättning städa tvättstugan efter sig.

Källargångarna kommer att tömmas på det som står utanför förråden. Det är enligt inte tillåtet att ställa saker utanför förråden för förvaring. Det här innebär inte att ni kan ställa ut saker som ni ska slänga – det får ombesörjas av var och en.

Vi påminner också om att i möjligaste mån använda återvinningsstationen på Bjurholmsgatan. Tänk också på att ni kastar elsopor i avsett kärl i vårt grovsoprum.

Cykelparkering på gården

Hej!
Vi parkerar våra cyklar på vår innergård. Inte på gången mot porten eller mot staketet på framsidan av huset. Det gäller även våra gäster. Tänk också på stöldrisken!

Nedan finns anvisat var på gården cyklar ska parkeras. Kan också nämnas att ett nytt cykelställ är beställt som ska placeras på den extra cykelparkeringen.

 

 

 

 

 

 

Spara

Spara

Spara

Information från Telenor (f.d. Bredbandsbolaget)

Nu har alla i huset fått en liten informationsfolder i sin brevlåda från Telenor (f.d. Bredbandsbolaget) om hur själva installationen går till samt vilka tjänster och paket som kommer finnas tillgängliga. All nödvändig information ska finnas i foldern, men är det några frågor är ni välkomna att maila oss i styrelsen på styrelsen@nyaplogen12.se

Vi har alltså nu tecknat själva avtalet gällande fiber med Telenor och nästa steg är att bestämma själva planen för själva installationen. Vi kommer då bestämma en dag då installationen kommer att ske, det är endast då vi och Telenor behöver ha tillgång till alla lägenheter och lokaler i huset. Efter färdig installation är det upp till var och en avgöra om man vill addera TV och telefoni utöver den gemensamma fibern vi drar in.

Här finns även foldern att ladda hem digitalt:
Information Bredbandsbolaget (PDF 24,6 Mb)