Kallelse till extra stämma

Föreningens medlemmar kallas härmed till extra stämma i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 tisdag 17 juni kl. 19:00 på föreningens utegård. På årsmötet i april så genomfördes omröstning för förslaget att ändra föreningens stadgar med anledning av eventuell lagändring om andrahandsupplåtelse. Lagändringen är nu antagen och gäller från den 1 juli 2014.

Styrelsens förslag om stadgeändring (bifogas) godkändes av medlemmarna på årsmötet med bred majoritet. För ändring av föreningens stadgar krävs att extrastämma hålls och att en ytterligare omröstning i frågan genomförs.

Dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Förslag från styrelsen till stadgeändring med anledning av lagändring om andrahandsupplåtelse (bifogas)
  9. Avslutning – korvgrillning

Har du inte möjlighet att medverka vid extrastämman kan du rösta genom att lämna fullmakt till någon annan medlem i föreningen alternativt make/maka att företräda dig (bifogas). Fullmakten medtas av ombudet till extrastämman.

Fullmakt inkl stadgeändring NyaPlogen12

Samtidigt med mötet så inbjuder vi till korvgrillning och lite samvaro på utegården. Ta med egen dryck! Vi dåligt väder med regn så genomför vi endast mötet, då i trapphuset.

Vid eventuella frågor och ytterligare information vänligen hör av dig till någon i styrelsen.

Hjärtligt välkommen!

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Du kan lämna en kommentar eller en trackback från din egen sida.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.