De senaste inläggen

Mötesprotokoll och Årsredovisning från årsstämman 9 maj

Tack till alla som närvarade på årsstämman i SK Neptuns lokaler den 9 maj. I år hade vi en bra närvaro från våra medlemmar och dessutom bra visat engagemang i flera frågor. Vi hoppas på fler liknande årsstämmor framöver!

Här finner ni protokollet från årets stämma: Årsstämma_protokoll_201905
Årsredovisningen för 2018 finner ni här: Årsredovisning_2018

Årsredovisning för 2018

Här finner ni årsredovisningen för vårt 2018.

Kallelse till årsmöte Brf Nya Plogen 12

Du hälsas härmed välkommen till årsmöte för verksamhetsåret 2018 i Brf Nya Plogen 12 torsdag 9 maj kl. 19.00i simklubben Neptuns klubblokal, Götgatan 107. 
OBS! Använd ringklocka/porttelefon.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Avslutning

Årsredovisningen kommer att läggas upp på hemsidan, www.nyaplogen12.seoch delas ut i brevinkasten i god tid innan mötet. 

Eventuella ärenden/motioner som skall avhandlas på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast torsdag 2 maj.Läggs i Leif Anderssons brevinkast, 4 tr eller mejlas till styrelsen@nyaplogen12.se.  

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen

P.S. Det vore trevligt och önskvärt om fler kommer till årsmötet. Förra året var endast 6 av 30 röstberättigade medlemmar representerade, varav 4 i styrelsen. Det är naturligtvis inte bra!

Mötet är viktigt och handlar om föreningens ekonomi, att kunna godkänna verksamheten, göra personval till styrelsen mm. Det är också en utmärkt möjlighet att träffas för att komma med idéer/önskemål, ställa frågor och diskutera föreningens angelägenheter.  

Välkommen till årsstämma

Hej,

föreningen kommer att hålla årsstämma för verksamhetsåret 2018, torsdagen 9 maj kl. 19.00 och vi ber er därför redan nu boka in kvällen. Mötet kommer som vanligt äga rum i simklubben Neptuns klubblokal på Götgatan 107.

Separat kallelse med dagordning läggs i ert brevinkast och läggs ut på hemsidan samt anslås på tavlan i porten senast 14 dagar innan mötet.

Eventuella motioner skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 1 maj för att de skall behandlas på mötet. Mejla på: styrelsen@nyaplogen12.se eller lägg i Leif Anderssons brevinkast, 4 tr.

VARFÖR SKA DU KOMMA PÅ MÖTET?
Som medlemmar i föreningen äger vi huset tillsammans. Vid årsstämman har du möjlighet att välja styrelse som får i uppdrag att ta hand om den löpande förvaltningen av vår gemensamma fastighet, komma med förslag och synpunkter samt diskutera aktuella frågor.

Hjärtligt välkomna!

Nyhetsbrev december 2018

Under året har vi fått flera nya tillskott till vår förening. Vi önskar er hjärtligt välkomna in som medlemmar i vår förening. Vi tänkte även så här innan jul informera om det senaste samt påminna om några saker som är viktiga i vintriga juletider.

TÄNK PÅ ATT SLÄCKA DE LEVANDE LJUSEN
Det är mysigt med levande ljus men glöm inte släcka dem när du går ut eller till sängs. Kontrollera också att din brandvarnare fungerar som den ska. Samtliga lägenheter ska ha en fungerande brandvarnare. Om du inte har någon meddela styrelsen snarast så skaffar vi en till dig.

GLÖM INTE SKOTTA BALKONGEN
Vi påminner er om att skotta av era balkonger om det kommer snö, så att tyngden minskar. Har man balkong så är det eget ansvar som gäller.

HÅLL DÖRRARNA STÄNGDA
Dörren mot gatan samt dörren mot gården ska hållas stängda under den kalla årstiden. Dels för att minska värmespillet men också för att inte låta obehöriga ta sig in i fastigheten.

GROVSOPRUMMETS A OCH O
I vårt grovsoprum sorterar vi våra grovsopor (ej byggavfall, färg och kemikalier) i kärlen efter anvisningarna. Ett kärl är endast avsett för elskrot! Tänk på att dela upp och stuva ner skräp så gott det går. Använd i första hand återvinningsstationen på Bjurholmsgatan om ni har möjlighet.

TVÄTTA MED GLÄDJE
Tyvärr är det väldigt ofta smutsigt, ostädat och ibland kvarglömda kläder i tvättstugan. Det är upp till var och en att städa efter sig. Vänligen följ våra anvisningar och regler som gäller för tvättstugan. Det är alltid trevligare att få börja tvättiden med en ren och fin tvättstuga!

TILLSAMMANS!
Genom bostadsrättsföreningen äger vi fastigheten tillsammans. Låt oss därför gemensamt hjälpas åt att hålla ordning och se om vårt hus på bästa sätt.

FRÅGOR – SYNPUNKTER
Om det finns frågor eller synpunkter så är alla välkomna att höra av sig till någon av oss i styrelsen.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR STYRELSEN

Våra nya stadgar är nu godkända

De nya stadgarna som vi gemensamt har röstat fram har nu blivit godkända hos Bolagsverket och träder därmed i kraft i föreningen från och med 17 december 2018.

Här finns stadgarna samt beskedet från Bolagsverket att läsa:

Protokoll från extrastämma 24 september

Här finns protokollet från extrastämman i trapphuset den 24 september 2018, i PDF-form att ta del av:
Extra_Arsstamma_protokoll_180924

Mötesprotokoll och Årsredovisning från årsstämman 22 maj

Tack till alla som närvarade på årsstämman i SK Neptuns lokaler den 22 maj. Tyvärr saknades 5 röster av 30 för att rösta igenom nya stadgar för föreningen, därav behöver vi genomföra en extra föreningsstämma, mer information kommer angående detta.

Här finner ni protokollet från årets stämma: Årsstämma_protokoll_201805
Årsredovisningen för 2017 finner ni här: Årsredovisning_2017

Kallelse till årsmöte Brf Nya Plogen 12

Du kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2017 i Brf Nya Plogen 12, tisdag 22 maj kl. 19.00 i simklubben Neptuns klubblokal, Götgatan 107.  OBS! Använd ringklocka/porttelefon.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
  Före den 30 juni i år måste föreningen påbörja arbetet med att ändra stadgarna enligt lagen om ekonomiska föreningar som började gälla från 1 juli 2016. Styrelsen har beslutat att lägga fram ett förslag till årsmötet att i sin helhet anta Bostadsrätternas mönsterstadgar. Dessa innehåller lagändringarna (se information på baksidan) och andra rekommenderade uppdateringar som ägt rum sedan föreningens nuvarande stadgar antogs vid föreningens bildande 2006. Förslag på de nya stadgarna finns här: Stadgar Nya Plogen 12 2018 och kommer tillsammans med årsredovisningen delas ut i brevinkasten i god tid innan årsmötet.  
 18. Avslutning

Eventuella ärenden/motioner som skall avhandlas på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast måndag 14 maj. Läggs i Leif Anderssons brevinkast, 4 tr eller mejlas till styrelsen@nyaplogen12.se.  

Hjärtligt välkommen! // Styrelsen

Information om stadgeändring från Bostadsrätterna från 4 april 2018.

Före den 30 juni i år behöver alla bostadsrättsföreningar ha påbörjat ändringarna av sina stadgar för att anpassa dem till lagändringarna som trädde i kraft den 1 juli 2016. Det betyder alltså att föreningen måste ha hållit den första föreningsstämman då stadgeändringen stod på dagordningen senast den 30 juni.

Lagändringarna innebär bland annat att revisorerna ska få årsredovisningen senast sex veckor före föreningsstämman och att revisionsberättelsen ska vara klar tre veckor före stämman.  Medlemsförteckningen måste numera innehålla datumet för en medlems inträde och utträde i föreningen.

Vidare ska kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman. Eftersom det enligt lagen kan bestämmas i stadgarna att kallelse får utfärdas senare, dock senast två veckor före föreningsstämman, har Bostadsrätterna ändrat i sina mönsterstadgar. I dem står nu att kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Om det i en förenings stadgar finns bestämmelser som strider mot den nya lagen ska styrelsen till en föreningsstämma som hålls senast 30 juni 2018 lägga fram förslag till ändring av stadgarna. De äldre bestämmelserna blev i och med ikraftträdandet ogiltiga men de ska även rensas ut ur stadgarna.

Beslut om ändring av stadgar fattas av medlemmarna på föreningsstämmor. För att en stämma ska kunna ändra stadgarna krävs att stadgeändringen tydligt anges i kallelsen till stämman. Det lämpligaste är att lägga med förslaget till ändring till kallelsen så att inga tveksamheter uppstår.

Om alla medlemmar kommer till stämman eller lämnar fullmakt och alla är helt eniga om att göra ändringen räcker det med ett beslut. Om inte så är fallet så behöver medlemmarna besluta om stadgeändring på två stämmor, som måste ligga efter varandra.

Styrelsen får inte kalla till den andra stämman förrän den första stämman har ägt rum, så att styrelsen i kallelsen kan ange vilket beslut den första stämman har fattat. På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändringsförslaget. På den andra stämman ska minst 2/3 rösta för ändringen.

Det måste vara exakt samma beslut som fattas på de båda stämmorna. Alltså får inga ändringar göras mellan stämmorna. Vissa typer av stadgeändringar kräver extra stor majoritet som till exempel att ändra grunderna för hur årsavgiften ska fördelas. Då krävs 3/4 av rösterna på den andra stämman.

Ändringen ska sedan anmälas till Bolagsverket för registrering. 

Nytt datum för årsmötet; tisdag 22 maj

Hej,

Föreningen kommer att hålla årsmöte för verksamhetsåret 2017, tisdag 22 maj kl. 19.00 och vi ber er därför boka in kvällen. Vi återkommer med lokal där mötet äger rum.

Vi ser fram emot stor uppslutning. Årsmötet är ett viktigt tillfälle då vi alla kan träffas för att diskutera verksamheten och framföra synpunkter.

Separat kallelse med dagordning läggs i ert brevinkast, läggs ut på hemsidan och anslås på tavlan i porten senast 14 dagar innan mötet.

Eventuella motioner/ärenden skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 14 maj för att de skall behandlas på mötet. Mejla på styrelsen@nyaplogen12.se eller lägg i Leif Anderssons brevinkast, 4 tr.

Har ni frågor är ni givetvis alltid välkomna att höra av er till någon av oss i styrelsen.

Hjärtligt välkomna! // Styrelsen