De senaste inläggen

Kallelse till årsmöte Brf Nya Plogen 12

Du kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2017 i Brf Nya Plogen 12, tisdag 22 maj kl. 19.00 i simklubben Neptuns klubblokal, Götgatan 107.  OBS! Använd ringklocka/porttelefon.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
  Före den 30 juni i år måste föreningen påbörja arbetet med att ändra stadgarna enligt lagen om ekonomiska föreningar som började gälla från 1 juli 2016. Styrelsen har beslutat att lägga fram ett förslag till årsmötet att i sin helhet anta Bostadsrätternas mönsterstadgar. Dessa innehåller lagändringarna (se information på baksidan) och andra rekommenderade uppdateringar som ägt rum sedan föreningens nuvarande stadgar antogs vid föreningens bildande 2006. Förslag på de nya stadgarna finns här: Stadgar Nya Plogen 12 2018 och kommer tillsammans med årsredovisningen delas ut i brevinkasten i god tid innan årsmötet.  
 18. Avslutning

Eventuella ärenden/motioner som skall avhandlas på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast måndag 14 maj. Läggs i Leif Anderssons brevinkast, 4 tr eller mejlas till styrelsen@nyaplogen12.se.  

Hjärtligt välkommen! // Styrelsen

Information om stadgeändring från Bostadsrätterna från 4 april 2018.

Före den 30 juni i år behöver alla bostadsrättsföreningar ha påbörjat ändringarna av sina stadgar för att anpassa dem till lagändringarna som trädde i kraft den 1 juli 2016. Det betyder alltså att föreningen måste ha hållit den första föreningsstämman då stadgeändringen stod på dagordningen senast den 30 juni.

Lagändringarna innebär bland annat att revisorerna ska få årsredovisningen senast sex veckor före föreningsstämman och att revisionsberättelsen ska vara klar tre veckor före stämman.  Medlemsförteckningen måste numera innehålla datumet för en medlems inträde och utträde i föreningen.

Vidare ska kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman. Eftersom det enligt lagen kan bestämmas i stadgarna att kallelse får utfärdas senare, dock senast två veckor före föreningsstämman, har Bostadsrätterna ändrat i sina mönsterstadgar. I dem står nu att kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Om det i en förenings stadgar finns bestämmelser som strider mot den nya lagen ska styrelsen till en föreningsstämma som hålls senast 30 juni 2018 lägga fram förslag till ändring av stadgarna. De äldre bestämmelserna blev i och med ikraftträdandet ogiltiga men de ska även rensas ut ur stadgarna.

Beslut om ändring av stadgar fattas av medlemmarna på föreningsstämmor. För att en stämma ska kunna ändra stadgarna krävs att stadgeändringen tydligt anges i kallelsen till stämman. Det lämpligaste är att lägga med förslaget till ändring till kallelsen så att inga tveksamheter uppstår.

Om alla medlemmar kommer till stämman eller lämnar fullmakt och alla är helt eniga om att göra ändringen räcker det med ett beslut. Om inte så är fallet så behöver medlemmarna besluta om stadgeändring på två stämmor, som måste ligga efter varandra.

Styrelsen får inte kalla till den andra stämman förrän den första stämman har ägt rum, så att styrelsen i kallelsen kan ange vilket beslut den första stämman har fattat. På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändringsförslaget. På den andra stämman ska minst 2/3 rösta för ändringen.

Det måste vara exakt samma beslut som fattas på de båda stämmorna. Alltså får inga ändringar göras mellan stämmorna. Vissa typer av stadgeändringar kräver extra stor majoritet som till exempel att ändra grunderna för hur årsavgiften ska fördelas. Då krävs 3/4 av rösterna på den andra stämman.

Ändringen ska sedan anmälas till Bolagsverket för registrering. 

Nytt datum för årsmötet; tisdag 22 maj

Hej,

Föreningen kommer att hålla årsmöte för verksamhetsåret 2017, tisdag 22 maj kl. 19.00 och vi ber er därför boka in kvällen. Vi återkommer med lokal där mötet äger rum.

Vi ser fram emot stor uppslutning. Årsmötet är ett viktigt tillfälle då vi alla kan träffas för att diskutera verksamheten och framföra synpunkter.

Separat kallelse med dagordning läggs i ert brevinkast, läggs ut på hemsidan och anslås på tavlan i porten senast 14 dagar innan mötet.

Eventuella motioner/ärenden skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 14 maj för att de skall behandlas på mötet. Mejla på styrelsen@nyaplogen12.se eller lägg i Leif Anderssons brevinkast, 4 tr.

Har ni frågor är ni givetvis alltid välkomna att höra av er till någon av oss i styrelsen.

Hjärtligt välkomna! // Styrelsen

Besiktning av fiberinstallation!

Onsdag den 29/11 kl. 11.00 sker en besiktning av arbetena som gjordes i samband med att fiber indragits i våra lägenheter.

Är det någon som har något att ta upp som berör arbetet på insidan av lägenheten så vänligen meddela undertecknad. Ni behöver i så fall vara hemma så att besiktningsmannen kan komma in i lägenheten. Det går också bra att lämna nyckel till mig.

Med vänliga hälsningar,

Leif Andersson
Ordförande
070-570 33 14
leif.andersson@nyaplogen12.se

Information om bredband

Vi har kommit överens med Telenor om att inkoppling kommer att ske den 1 december.

Enligt Telenor får föreningen informationsmaterial (sk GAN-brev) tillsänt sig ca tre veckor innan om hur var och en går vidare för beställning av router mm. Så snart det kommer oss tillhanda så distribuerar vi ut informationen i era brevinkast.

Avgiften för Bredband (250/100) är 165 kr inkl moms/månad och lägenhet. Summan debiteras till föreningen eftersom vi tecknat ett gruppavtal som gäller i fem år. Avgiften för varje lägenhet kommer att debiteras genom vår ekonomiska förvaltare som en separat post i samband med månadsavgiften.

För er som önskar beställa TV/Telefon via Telenor gör detta själva via eget abonnemang.

Vi ser fram emot installationen och hoppas det kommer fungera till allas vår belåtenhet.

Tvättstugan avstängd onsdag 21/6 från 11.00 pga städdag

Onsdag 21/6 på förmiddagen utför vår förvaltare städning i fastigheten. Tvättstugan kommer att vara avstängd från kl 11.00 och framåt.
OBS! Var och en ska förstås efter avslutad tvättning städa tvättstugan efter sig.

Källargångarna kommer att tömmas på det som står utanför förråden. Det är enligt inte tillåtet att ställa saker utanför förråden för förvaring. Det här innebär inte att ni kan ställa ut saker som ni ska slänga – det får ombesörjas av var och en.

Vi påminner också om att i möjligaste mån använda återvinningsstationen på Bjurholmsgatan. Tänk också på att ni kastar elsopor i avsett kärl i vårt grovsoprum.

Cykelparkering på gården

Hej!
Vi parkerar våra cyklar på vår innergård. Inte på gången mot porten eller mot staketet på framsidan av huset. Det gäller även våra gäster. Tänk också på stöldrisken!

Nedan finns anvisat var på gården cyklar ska parkeras. Kan också nämnas att ett nytt cykelställ är beställt som ska placeras på den extra cykelparkeringen.

 

 

 

 

 

 

Spara

Spara

Spara

Information från Telenor (f.d. Bredbandsbolaget)

Nu har alla i huset fått en liten informationsfolder i sin brevlåda från Telenor (f.d. Bredbandsbolaget) om hur själva installationen går till samt vilka tjänster och paket som kommer finnas tillgängliga. All nödvändig information ska finnas i foldern, men är det några frågor är ni välkomna att maila oss i styrelsen på styrelsen@nyaplogen12.se

Vi har alltså nu tecknat själva avtalet gällande fiber med Telenor och nästa steg är att bestämma själva planen för själva installationen. Vi kommer då bestämma en dag då installationen kommer att ske, det är endast då vi och Telenor behöver ha tillgång till alla lägenheter och lokaler i huset. Efter färdig installation är det upp till var och en avgöra om man vill addera TV och telefoni utöver den gemensamma fibern vi drar in.

Här finns även foldern att ladda hem digitalt:
Information Bredbandsbolaget (PDF 24,6 Mb)

Mötesprotokoll från årsstämman 26 april

Tack till alla som närvarade på årsstämman i SK Neptuns lokaler den 26 april. Bra uppslutning och också ett positivt beslut gällande vår fiberanslutning. Ett enhälligt ja från samtliga närvarande och de inkomna röstsedlarna. Styrelsen fortsätter arbetet och förmodad start av projektet blir någon gång efter sommaren som det ser ut nu. Vi återkommer med mer information löpande.

Här finner ni protokollet från årets stämma: Årsstämma_protokoll_201704

Protokoll från tidigare årsstämmor finner ni här.

Information om fiberanslutning + årsredovisningen

Inför årsstämman så har vi idag 20 april delat ut information i allas brevlådor om fiberanslutningen med tillhörande röstblankett samt årsredovisningen. Vi passar även på att lägga ut samma information här för den som behöver.

 

ANSLUTNING TILL FIBER, BRF NYA PLOGEN 12 – STYRELSENS FÖRSLAG
Bredband
En ej bindande intresseanmälan om anslutning har tidigare genomförts där samtliga 29 medlemmar visat sig positiva. Jacob Siverskog har haft styrelsens uppdrag att inhämta olika offerter och vi har valt Bredbandsbolaget. Det erbjudande som föreningen ska ta ställning till på årsmötet är således en gruppanslutning till Bredbandsbolaget Det går ut på att alla ansluter sig under en viss tid för att på så sätt få ner månadsavgiften per abonnemang.
    
För detta behövs ett nytt nätverk i fastigheten som operatören, Bredbandsbolaget, tillhandahåller och installerar utan avgift vid gruppanslutning. För vår del handlar det om att binda upp sig på fem år. Observera att det inte är en personlig bindning utan det är föreningen som binder upp sig. Avgiften för abonnemanget hamnar sedan på månadsavgiftsfakturan som egen post – ej att blanda ihop med avgiftshöjning. Då fem år har gått övergår nätet i föreningens ägo och vi får göra vad vi vill med det, byta operatör, förhandla om avtalet etc. Då finns det säkert stora möjligheter att få ned priset ytterligare.
  
För varje lägenhet handlar det om en månadskostnad på 165 kr/månad att jämföra med Comhems billigaste erbjudande som idag ligger på 349 kr/månad. Vidare är det ett snabbare och bättre abonnemang för dessa 165 kr – 250/100 MBit jämfört med 50/100 Mbit för Comhem. Dessutom handlar det om en modernare teknik (fiber) jämfört med det åttiotalsnät Comhem använder. Jämfört med Comhem blir det mindre än halva priset – och det för en bättre tjänst. På ett år blir besparingen 2.208 kr.

TV
Vi vet inte hur många medlemmar som idag har separata TV-abonnemang via Comhem, alla har tillgång till basutbudet via föreningen. Vi har tänkt oss ha kvar Comhem för att underlätta övergången, men om intresset visar sig vara stort för att inkludera även TV från Bredbandsbolaget så har de flera alternativ: antingen gruppanslutning eller individuella avtal, samt tillval av olika kanalpaket. Jämför gärna de olika utbuden via Bredbandsbolagets och Comhems hemsidor. Styrelsen avser, om stämman så vill, arbeta vidare med TV-frågan. Beslut om anslutning till fiber sker genom omröstning under punkt 17 på dagordningen. För att anslutning skall ske krävs enkel majoritet, dvs att majoriteten av föreningens på mötet närvarande medlemmar röstar för förslaget. Varje hushåll har en röst även om man äger lägenheten med annan person. Röstning kan också ske genom att fylla i och underteckna blanketten nedan. Lämnas i Leif Anderssons brevinkast, 4tr, senast på dag för årsmötet, onsdag 26/4 kl. 16.00 eller lämnas på mötet via granne.

 

BRF NYA PLOGEN 12 ÅRSREDOVISNING 2016
Årsredovisning_2016

 

Kallelse till årsstämma Brf Nya Plogen 12

Medlemmar i Brf Nya Plogen 12 kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2016.

DATUM: ONSDAG 26 APRIL

TID: KL.19.00
PLATS: GÖTGATAN 107, I SIMKLUBBEN NEPTUNS KLUBBLOKAL.
OBS! ANVÄND RINGKLOCKA/PORTTELEFON.

DAGORDNING
1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjuta frågor samt
av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutning

Årsredovisning samt information om fiber kommer att distribueras i medlemmarnas brevinkast några dagar innan mötet. Ytterligare information om fiber och omröstning sker under punkt 17.

VARFÖR SKA DU KOMMA PÅ MÖTET?
Som medlemmar i föreningen äger vi huset tillsammans. Vid årsstämman har du möjlighet att välja styrelse som får i uppdrag att ta hand om den löpande förvaltningen av vår gemensamma fastighet, komma med förslag och synpunkter samt diskutera aktuella frågor.

Varmt välkomna önskar Styrelsen