De senaste inläggen

Välkommen till årsstämma Brf Nya Plogen 12

Du hälsas härmed välkommen till årsmöte för verksamhetsåret 2019 i Brf Nya Plogen 12.

Tisdag 9 juni kl. 19.00, på vår utegård.

Vi har simklubben Neptuns klubblokal, Götgatan 107, bokad i händelse av dåligt väder. (Använd ringklocka/porttelefon).

Byte till lokalen meddelas på anslagstavlan senast på mötesdagen.

Årsredovisningen finns här: Årsredovisning 2019
Medtag gärna årsredovisning och dagordning till mötet.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Avslutning

Eventuella ärenden/motioner som skall avhandlas på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast onsdag 3 juni. Läggs i Leif Anderssons brevinkast, 4 tr eller mejlas till styrelsen@nyaplogen12.se

Det vore mycket önskvärt och trevligt med bra uppslutning på årsmötet. Vi är en liten förening med 31 lägenheter och det är inte bra om uppslutningen blir för dålig då förra verksamhetsåret ska godkännas, ansvarsfrihet lämnas och personval till styrelsen skall göras.

Årsmötet är viktigt och handlar om föreningens skötsel, drift, ekonomi mm.

Mötet är också ett utmärkt tillfälle att träffas tillsammans för att diskutera föreningens angelägenheter och ställa frågor. Det är dessutom trevligt få ett ansikte på och lära känna nya och gamla medlemmar lite mer.

Vi ser fram emot ert deltagande, hjärtligt välkomna!
// Styrelsen

Årsmötet flyttas!

Hej,

Hoppas att ni alla mår bra under de mycket speciella omständigheter som råder!

Styrelsen har på förekommen anledning beslutat att flytta fram föreningens årsmöte från 21/4. Nytt datum är tisdag 9 juni kl. 19.00.

Vi ber er vänligen att boka in kvällen. Kallelse med dagordning och årsredovisning skickas ut innan mötet enligt stadgarna.

Årsredovisningen finns nu upplagd här: Årsredovisning 2019

Ni  är alltid välkomna att höra av er till någon av oss i styrelsen om ni har frågor eller undrar över något.

Nu hoppas vi på ett förbättrat läge och att våren är i antågande!

Ta hand om er, vänliga hälsningar!

Styrelsen

Årsmöte 21 april

Vi kan också meddela att föreningens årsmöte äger rum tisdagen 21 april kl. 19.00. Kallelse och handlingar kommer framöver.

Rensning i källargångarna 20 mars

Det har samlats mycket saker/skräp i våra källargångar som enligt brandmyndigheternas bestämmelser inte får finnas där. Ni som har saker utanför förråden ombedes att se till så att det forslas bort snarast.

Den 20 mars kommer det som finns i källargångarna att forslas bort av vår förvaltare. Detta sker på föreningens bekostnad vilket tyvärr innebär att alla  får vara med och betala. OBS! Det är inte tillåtet att ”ta tillfället i akt” att plocka med ytterligare skräp som ska kastas.

Passar på att påminna om vårt grovsoprum där mindre skräp kan kastas i avsedda kärl. Sortera glödlampor och elsopor i kärl avsedda för detta. Illaluktande sopor, byggmaterial, färg, kemikalier räknas inte som grovsopor och detta måste forslas bort på egen hand. 

Använd i möjligaste mån anläggningen på Bjurholmsgatan (mitt över parken) för saker som kan kastas där.

Vid eventuella frågor kontakta styrelsen!

Nyhetsbrev december 2019

Under året har vi fått flera nya medlemmar till vår förening. Vi önskar er
hjärtligt välkomna. Vi tänkte även så här innan jul informera om det senaste samt påminna om några saker som är viktiga i vintriga juletider.

CYKELRENSNINGEN DEL 2
Föreningen har nu flyttat de cyklar som har plastbanden kvar på sig till anvisad plats på gården. Där kommer de nu stå i tre månader, fram till 15 mars, och efter det forslas de bort. Även cykeln med plastband kvar på sig, som är fastlåst i cykelstället kommer forslas bort den 15 mars.

TÄNK PÅ ATT SLÄCKA DE LEVANDE LJUSEN
Det är mysigt med levande ljus men glöm inte släcka dem när du går ut eller till sängs. Kontrollera också att din brandvarnare fungerar som den ska. Samtliga lägenheter ska ha en fungerande brandvarnare. Om du inte har någon meddela styrelsen snarast så skaffar vi en till dig.

GLÖM INTE SKOTTA BALKONGEN
Vi påminner er om att skotta av era balkonger om det kommer snö, så att
tyngden minskar. Ni som också har lagt ut trägolv eller liknande på balkongen behöver tänka på att ibland ta bort det och göra rent under. Det samlas lätt smuts som gör att vatten inte rinner bort som det ska vilket kan orsaka skador i betongen. Har man balkong så är det eget ansvar som gäller.

HÅLL DÖRRARNA STÄNGDA
Dörren mot gatan samt dörren mot gården ska hållas stängda under den kalla årstiden. Dels för att minska värmespillet men också för att inte låta obehöriga ta sig in i fastigheten. Se till att ytterporten stängs ordentligt efter er.

GROVSOPRUMMETS A OCH O
I vårt grovsoprum sorterar vi våra grovsopor (ej byggavfall, färg och
kemikalier) i kärlen efter anvisningarna. Ett kärl är endast avsett för elskrot! Tänk på att dela upp och stuva ner skräp så gott det går. Använd i första hand återvinningsstationen på Bjurholmsgatan om ni har möjlighet.

TVÄTTA MED GLÄDJE
Tyvärr är det väldigt ofta smutsigt, ostädat och ibland kvarglömda kläder i
tvättstugan. Det är upp till var och en att städa efter sig. Vänligen följ våra
anvisningar och regler som gäller för tvättstugan. Det är alltid trevligare att få börja tvättiden med en ren och fin tvättstuga!

TILLSAMMANS!
Genom bostadsrättsföreningen äger vi fastigheten tillsammans. Låt oss därför gemensamt hjälpas åt att hålla ordning och se om vårt hus på bästa sätt.

FRÅGOR – SYNPUNKTER
Om det finns frågor eller synpunkter så är alla välkomna att höra av sig till
någon av oss i styrelsen.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR STYRELSEN

Cykelrensning!

Mellan 1 oktober och 15 oktober kommer föreningen att påbörja en rensning av cyklar som inte används aktivt från innergården.

Föreningen kommer märka alla cyklar baktill med ett röd-vitt plastband. Ta bort plastbandet från din cykel, innan 15 oktober, om du vill behålla din cykel.

De cyklar som har plastbandet kvar kommer att plockas bort till ett hörn av innergården. Omhändertagna cyklar kommer att förvaras på anvisad plats i 2 månader. Sedan kommer de att skänkas bort till välgörande ändamål eller kastas.

Cyklar som används aktivt skall stå i cykelstället på gården, finns det ej plats i cykelstället finns det extra cykelparkering till höger om stället. Inga cyklar ska parkeras på framsidan av huset mot räcket. Övriga cyklar som ej används aktivt ska förvaras i lägenhetens källarförråd.

Vid eventuella frågor kontakta styrelsen på: styrelsen@nyaplogen12.se

Mötesprotokoll och Årsredovisning från årsstämman 9 maj

Tack till alla som närvarade på årsstämman i SK Neptuns lokaler den 9 maj. I år hade vi en bra närvaro från våra medlemmar och dessutom bra visat engagemang i flera frågor. Vi hoppas på fler liknande årsstämmor framöver!

Här finner ni protokollet från årets stämma: Årsstämma_protokoll_201905
Årsredovisningen för 2018 finner ni här: Årsredovisning_2018

Årsredovisning för 2018

Här finner ni årsredovisningen för vårt 2018.

Kallelse till årsmöte Brf Nya Plogen 12

Du hälsas härmed välkommen till årsmöte för verksamhetsåret 2018 i Brf Nya Plogen 12 torsdag 9 maj kl. 19.00i simklubben Neptuns klubblokal, Götgatan 107. 
OBS! Använd ringklocka/porttelefon.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Avslutning

Årsredovisningen kommer att läggas upp på hemsidan, www.nyaplogen12.seoch delas ut i brevinkasten i god tid innan mötet. 

Eventuella ärenden/motioner som skall avhandlas på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast torsdag 2 maj.Läggs i Leif Anderssons brevinkast, 4 tr eller mejlas till styrelsen@nyaplogen12.se.  

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen

P.S. Det vore trevligt och önskvärt om fler kommer till årsmötet. Förra året var endast 6 av 30 röstberättigade medlemmar representerade, varav 4 i styrelsen. Det är naturligtvis inte bra!

Mötet är viktigt och handlar om föreningens ekonomi, att kunna godkänna verksamheten, göra personval till styrelsen mm. Det är också en utmärkt möjlighet att träffas för att komma med idéer/önskemål, ställa frågor och diskutera föreningens angelägenheter.  

Välkommen till årsstämma

Hej,

föreningen kommer att hålla årsstämma för verksamhetsåret 2018, torsdagen 9 maj kl. 19.00 och vi ber er därför redan nu boka in kvällen. Mötet kommer som vanligt äga rum i simklubben Neptuns klubblokal på Götgatan 107.

Separat kallelse med dagordning läggs i ert brevinkast och läggs ut på hemsidan samt anslås på tavlan i porten senast 14 dagar innan mötet.

Eventuella motioner skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 1 maj för att de skall behandlas på mötet. Mejla på: styrelsen@nyaplogen12.se eller lägg i Leif Anderssons brevinkast, 4 tr.

VARFÖR SKA DU KOMMA PÅ MÖTET?
Som medlemmar i föreningen äger vi huset tillsammans. Vid årsstämman har du möjlighet att välja styrelse som får i uppdrag att ta hand om den löpande förvaltningen av vår gemensamma fastighet, komma med förslag och synpunkter samt diskutera aktuella frågor.

Hjärtligt välkomna!